ANUNȚ privind selecția de parteneri pentru depunerea a două cereri de finanțare în cadrul POCU 2014-2020, Obiectivul 4.2

Standard

 

Preambul

 ANUNT_SELECTIE_PARTENERIAT_POCU

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metolodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, prescurtată, în continuare, ADI EURONEST, entitate de utilitate publică, cu sediul în Iași, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, Iași,

 

anunță

 

organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii a două cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate rome, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate.

Aria de implementare: ADI EURONEST va depune 2 cereri de finanțare, în parteneriat cu UAT-uri din județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui.

Durata: Activițățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfășura pe o perioadă de trei ani.

Buget estimat: 6 milioane EUR/proiect.

 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul/partenerii pentru a fi selectat/selectați în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanțare mai sus menționate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale si Conditii specifice pentru OS 4.2.

 

 

 

 

 

 

Activitățile proiectului

 

Activitățile eligibile care vor fi derulate în cadrul proiectului sunt cele menționate în Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cât și activitățile orizontale: managementul proiectului, achiziții publice și măsuri specifice pentru informare și publicitate pentru proiect (documentul se poate descărca de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro), după cum urmează:

 1. activități/ sub-activități în domeniul educației (de exemplu educația timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) aplicantul va alege din sub-activitățile de educație pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă – activitatea 1 (1.3. Tipuri de activități – din Ghidul OS 4.2);
 2. activități/ sub-activități în domeniul ocupării forței de muncă (de exemplu consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu etc.); aplicantul va alege din sub-activitățile de ocupare pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă – activitățile 2 și 3 (1.3. Tipuri de activități – din Ghidul OS 4.2);
 3. activități/ sub-activități în domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale)activitatea 4 (1.3. Tipuri de activități – din Ghidul OS 4.2);
 4. activități/ sub-activități în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea asigurării de utilități)activitatea 5 (1.3. Tipuri de activități – din Ghidul OS 4.2);
 5. activități/ sub-activități în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte – dacă este cazul; aplicantul va alege din aceste măsuri pe cele care răspund nevoilor individuale ale persoanelor din grupul țintă activitatea 6 (1.3. Tipuri de activități – din ghidul OS 4.2).

 

IMPORTANT:

Activitățile de management vor fi asigurate de ADI EURONEST.

Activitățile în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit vor fi asigurate de către UAT-urile partenere.

Partenerii pot transmite propuneri pentru activitățile 1-3.

Cererea de finanțare va fi elaborată de ADI EURONEST, în colaborare cu partenerii.

 

 

Profilul partenerilor

 

Având în vedere activitățile pe care urmează să le desfășoare în cadrul proiectului (cf. pct. 1-3 de mai sus), partenerii pot fi autorități publice, ONG-uri, companii private, agenții, instituții de învățământ etc. cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.

Activitățile în care vor fi implicați partenerii selectați sunt activitățile ce vor fi derulate în cadrul proiectului, descrise anterior, conform Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Procesul de selecție a partenerilor are la bază respectarea principiilor de legalitate, transparență, imparțialitate, nediscriminare, tratament egal, proporționalitate, eficiența utilizării fondurilor, asumarea răspunderii și confidențialitate.

 

Criterii pentru selectarea organizațiilor partenere (Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, Programul Operaționale Capital Uman 2014-2020)

 

 1. Potențialul partener trebuie să respecte regulile generale privind eligibilitatea (Ghidul General – POCU).

Potențialul partener NU trebuie să se afle în niciuna din următoarele situații, (conform prevederilor Ghidului General POCU):

 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 • partenerul şi/sau reprezentanții săi legali/structurile de conducere ale acestuia şi persoanele care asigură conducerea partenerului se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitară în vigoare;
 • se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații;
 • partenerul se află pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanţ
 1. Partenerii naționali sunt organizații cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfășoară activități relevante în cadrul proiectului și au în obiectul de activitate al instituției pe care o reprezintă și activitatea/ activitățile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor și asociațiilor profesionale.
 2. Partenerii transnaționali sunt organizații cu personalitate juridică din statele membre ale Uniunii Europene exclusiv România (exclusiv echivalentul Persoanelor Fizice Autorizate sau alte entități similare – angajați pe cont propriu, întreprinderi individuale etc.), legal constituite în țara de origine, care desfășoară activități relevante în cadrul proiectului și au în obiectul de activitate și activitatea/ activitățile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor și patronatelor din statele membre ale UE.
 3. Partenerii naționali și transnaționali trebuie să fie implicați cel puțin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (de ex: formare profesională, informare și consiliere profesională, a doua șansă, incluziune socială, măsuri pentru ocupare, educație preuniversitară/ universitare, economie socială).
 4. Partenerii naționali și transnaționali trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului. Potențialul partener trebuie să se angajeze să suporte partea de cheltuieli eligibile care îi revine, precum și partea de cheltuieli neeligibile. Fiecare partener va suporta contribuția proprie la cheltuieli eligibile, proporțional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente acțiunilor pe care le va implementa. Partenerul va suporta 100% cheltuielile neeligibile rezultate din implementarea activităților sale.
 5. Potențialul partener trebuie să demonstreze că are capacitate financiară şi operaţională. Capacitatea financiară și operațională se definește ca valoare maximă a asistenței financiare nerambursabile pe care poate să o obțină fiecare membru al parteneriatului în funcție de tipul organizației pe care o reprezintă. Capacitatea financiară şi operaţională a fiecăruia dintre membrii parteneriatului va fi evaluată având în vedere informaţiile privind experienţa în domeniul proiectelor, (Cifra de afaceri/venituri totale), în raport cu resursele puse la dispoziţie sau resursele necesare pentru implementarea proiectului.
  • Capacitatea operațională a partenerului – reprezintă ani de experiență minimă în domeniul proiectelor pentru care se solicită finanțare/ proiecte similare implementate anterior.

Cerință minimă: Potențialul partener are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă și/ sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.

6.2 Capacitatea financiară a parteneriatului – se stabilește ca valoare maximă a finanțării nerambursabile care poate fi accesată de fiecare organizație din cadrul parteneriatului în funcție de tipul organizației.

 

Instituții publice Nu se evaluează cifra de afaceri
ONG cu vechime  mai mare

de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 și n-3) conform situațiilor financiar-contabile (balanţă, bilanț contabil) SAU maxim 30%* din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mare de

1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor financiar – contabile (balanţă, bilanț contabil) SAU maxim 30%* din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
ONG cu vechime  mai mică

de 1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20%* din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale
SRL cu vechime mai mică de

1 an

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 20%* din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale

 

*** Maximum 1 membru al parteneriatului va beneficia de valoare maximă a finanțării nermabursabile de 30% sau 20%, după caz.  Pentru ceilalți membri ai parteneriatului se va aplica algoritmul de calcul prin raportare la cifra de afaceri/venituri totale.

*** Solicitantul (ADI EURONEST) va utiliza altgoritmul pe baza veniturilor din ultimii 3 ani.

 

 

Dosarul de candidatură al potențialului partener va cuprinde următoarele documente:

 1. Anexa 1 – Scrisoare de înaintare a documentelor (în original);
 2. Anexa 2 – Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al potențialului partener partener privind eligibilitatea (în original);
 3. Certificat de înregistrare fiscală (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
 4. Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
 5. Certificat constatator emis de Registrul Comerţului, act constitutiv şi/sau statut/ orice alt act de înfiinţare al organizaţiei în care sunt precizate tipurile de activităţi desfăşurate (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
 6. Anexa 3 –  Fişa partenerului, conținând inclusiv activitățile propuse a fi desfășurate de către partener în cadrul proiectului și analiza valorii adăugate parteneriatului (în original);
 7. Documente din care să rezulte capacitatea operațională a potențialului partener (de ex: recomandări, contracte, note de certificare etc, în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
 8. CV-urile experților cheie propuși pentru implementarea activităților pe care potențialul partener intenționează să le desfășoare în cadrul proiectului. Experții propuși vor avea următorul profil: studii superioare absolvite cu diplomă de licență și experiență în activitățile propuse de aplicant (în original, semnate și datate de fiecare expert propus);
 9. Anexa 4 – Declarație de angajament a potențialului partener privind asigurarea contribuției proprii din valoarea cheltuielilor eligibile aferentă activităților pe care le va implementa în proiect și eventualele cheltuieli neeligibile aferente acestora 
(în original).

 

 

 

 

 

Procedura de evaluare și selecție a partenerilor

 

Evaluarea partenerilor se va face în funcţie de domeniul de competenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de mai jos.

Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la acoperirea tuturor activităţilor ce se preconizează a se desfăşura de către parteneri în cadrul proiectului.

 

Nr.

crt.

Criterii de evaluare Punctaj

maxim

 
1. Capacitatea operațională a aplicantului:

–  1 proiect cu finanțare nerambursabilă finalizat sau aflat în implementare – 1p

–  2 sau mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă finalizate sau aflate în implementare – 2p

și/sau

– experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului – 1p

2p  
2. Experiență în proiecte/activități finalizate sau aflate în implementare în colaborare cu autorități publice locale 2p  
3. Experienţa aplicantului cu grupuri vulnerabile 1p  
4. Principalele activităţi propuse* a fi desfăşurate de partener în cadrul proiectului pentru care a demonstrat că are experienţa necesară:

– 1 activitate propusă cu minimum 2 sub-activități – 1p

– 1 activitate propusă cu mai multe de 2 sub-activități – 2 p

– 2 sau mai multe activități propuse (cu minimum o sub-activitate fiecare)– 3p

3p  
5. Numărul de experți propuși pentru activitățile proiectului în care urmează să se implice organizația (experți cu experiență în activitățile propuse de aplicant; doar experți cu studii superioare)

– 3 experti propuși – 1p

– mai mult de 3 experți propuși –2 p

2p  
TOTAL 10p  

*  Activitățile vor fi propuse în concordanță cu capacitatea operațională și financiară a organizației.

 

Potențialii parteneri care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate și care nu demonstrează capacitatea operațională și financiară vor fi excluşi din procesul de selecţie.

De asemenea, lipsa unuia dintre documentele ce trebuie depuse de fiecare potențial partener conduce automat la respingerea candidaturii acestuia.

 

Depunerea dosarelor. Calendarul procedurii de selecție

 

Organizațiile interesate vor depune dosarele de candidatură conținând documentele solicitate, completate, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, în plic sigilat pe care este specificată mențiunea: „Pentru selecția de parteneri în vederea depunerii de cereri de finanțare în cadrul POCU 2014-2020, OS 4.2”.

Plicul sigilat se va depune la sediul ADI EURONEST: Consiliul Județean Iași, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, IAȘI.

 

Termen limită de depunere: 16.08.2016, ora 14:00.

Eventualele solicitări de clarificări se pot transmite pe fax sau pe email, la adresa office@adieuronest.ro, până la data de 11.08.2016, ora 12:00.

 

Propunerile de parteneriat elegibile vor fi selectate și aprobate de către o comisie numită în acest sens. Rezultatele procedurii de selecție vor fi anunțate pe site-ul solicitantului, la adresa www.adieuronest.ro, în termen de maximum 3 zile de la termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură.

 

Menționăm că selectarea ca potențial partener nu crează nici o obligație pentru ADI EURONEST  în situația în care cererile de finanțare nu vor fi aprobate. Toate activitățile desfășurate în timpul redactării cererii de finanțare nu fac obiectul nici unei pretenții de natură financiară sau de orice altă natură pentru nici una dintre părți.

ADI EURONEST își rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare partenerilor selectați înainte de încheierea acordurilor de parteneriat.

 

 

Director executiv,

Alina Popa

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s